dimecres, 26 de desembre de 2007

La presència als Diaris Oficials del 2007

El dinamisme d'una població es pot mesurar amb molts indicadors, però un d'ells és, sens dubte, la seva presència en la documentació oficial i, especialment, en aquella que recull la via executiva. En els darrers exercicis, Camporrells ha tingut una presència notable que ha incidit en diferents àmbits:
a. Concursos d'obres públiques
b. Licitació d'obres públiques
c. Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU)
d. Sol·licituds de llicències
e. Subhastes de propietats rústiques
f. Política local
g. Regulació dels dies festius
... i d'altres que afecten només a particulars i que solen tenir relació amb els tributs locals o amb incidències de trànsit, per exemple.

Dels primers grans blocs, i en ordre cronològic, el recull de l'exercici 2007 és el següent:

BOPHU núm. 83 (1 de maig de 2007)
Anunci
Candidatures municipals

BOPHU núm. 92 (14 de maig de 2007)
Anunci
Sol·licitud de llicència ambiental per a instal·lar una Explotació de bestiar porcí per a 1999 places
Polígon 4, parcel·la 29 del TM de Camporrells

BOA núm. 59 (18 de maig de 2007)
"ACUERDOS de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de Huesca, adoptados en Sesión de 30 de marzo de 2007."
"9. Camporells (sic). Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). (...)"
"3. Requerir al Ayuntamiento la presentación de un texto refundido."

BOPHU núm. 129 (4 de juliol de 2007)Edicte
Concurs del projecte de l’obra: urbanització dels carrers
- Carrer del forn (2a fase)
- Carrer de la costera (1a fase)
Pressupost 54187,46 euros

BOPHU núm. 146 (27 de juliol de 2007)
Subhasta del Ministeri d’economia i hisenda
Finques rústiques
7. Camporrells, polígon 4, parcel·les 64 i 206
3,8857 hectàrees
2230 euros
Espècie forestal de creixement lent

BOPHU núm. 147 (30 de juliol de 2007)
Anunci de licitació
Xarxa d’abastiment i sanejament
Pressupost 120.121,34 €

BOA núm. 146 (12 de desembre de 2007)
Resolució
Relació de dies festius de caràcter local
Camporrells
- 24 de març, dilluns de Pasqua
- 30 de juliol, Sant Abdó i Sant Senén, dia de la Festa
Llegenda
BOPHU Boletín Oficial de la Provincia de Huesca
BOA Boletín Oficial de Aragón